Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Iz 35,1-6a. 10

Psalm responsoryjny – Ps 146 (145),6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. Iz 35,4)

Drugie czytanie – Jk 5,7-10

Aklamacja przed Ewangelią – Iz 61,1

Ewangelia – Mt 11,2-11