Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie – Syr 15,15-20

Psalm responsoryjny – Ps 119 (118),1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (R.: por. 1)

Drugie czytanie – 1Kor 2,6-10

Aklamacja przed Ewangelią – Por. Mt 11,25

Ewangelia – Mt 5,17-37