MISJA

Jego celem jest: „Iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głosząc sowo Boże ubogim, tak jak On to o sobie powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (por. Łk 4,18) – tak odczytujemy, w pierwszym punkcie Konstytucji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cel istnienia redemptorystów. Duszpasterstwo Akademickie działające przy redemptorystach i we współpracy z redemptorystami przyjmując charyzmat ewangelizacyjno-modlitewny, obrało taki sam cel swojej posługi.

W ten sposób jako DAR uczestniczy w misyjności Kościoła powszechnego, poprzez głoszenie z misyjnym zapałem Ewangelii i odpowiadanie na naglące potrzeby dzisiejszego świata. (por. Konst. 1)

W centrum naszego przepowiadania jest doświadczenie nieskończonej miłości Zmartwychwstałego Pana, czyli obfite Odkupienie! Jednym słowem: „miłość Boga Ojca, który pierwszy nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4,10) i przez Ducha Świętego ożywia wszystkich w Niego wierzących (por. Konst. 6).

Misja Duszpasterstwa Akademickiego wypełnia się zatem w świadectwie życia i miłości zależnie od konkretnych możliwości, a zarazem osobistych zdolności i prowadzi do świadectwa słowa. Równocześnie jako osoby angażujące się w DAR jesteśmy otwarci na Ducha Świętego w „tym co już znane i czynione”, jak i w pilnym poszukiwaniu nowych dróg dla głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15).

Zjednoczeni we wspólnej misji z Redemptorystami, nieustannie wzywamy Ducha Świętego, aby być „mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości i wytrwali w modlitwie”, a jako współpracownicy w charyzmacie Zgromadzenia Redemptorystów i głoszeniu dobrej nowiny idziemy radośnie za Chrystusem Zbawicielem, uczestnicząc w Jego misterium i głosząc je przez ewangeliczną prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom obfite Odkupienie. (por. Konst. 20)

Zapraszamy Cię do wejścia na drogę najpiękniejszego charyzmatu na świecie!

o. Maciej Ziębiec CSsR