MISJA – CHARYZMAT

„Iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa głosząc słowo Boże ubogim, tak, jak On to o sobie powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim (por. Łk 4,18)” – tak brzmi pierwszy punkt Konstytucji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, cel istnienia redemptorystów. Duszpasterstwo Akademickie działające przy redemptorystach i we współpracy z nimi, w naturalny sposób przyjmuje więc taki charyzmat.

W ten sposób DAR uczestniczy w dziele misyjnym Kościoła powszechnego, a czyni to poprzez głoszenie z misyjnym zapałem Ewangelii i odpowiadanie na naglące potrzeby dzisiejszego świata. (por. Konst. 1)

W centrum naszego przepowiadania czy to słowem, czy życiem jest doświadczenie nieskończonej miłości Zmartwychwstałego Pana, czyli obfite Odkupienie! – „miłość Boga Ojca, który pierwszy nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1J 4,10) i przez Ducha Świętego ożywia wszystkich w Niego wierzących (por. Konst. 6).

By móc realizować to tak piękne, jak i trudne w dzisiejszym świecie zadanie, jesteśmy we wspólnocie i przez wspólnotę spełniamy dzieło apostolskie (por. Konst. 21).

Niezbędna jest również formacja tak ludzka, jak i chrześcijańska, która pomaga nam wzrastać w dojrzałości, podejmować odpowiedzialne decyzje i życiowe wybory.

Zjednoczeni we wspólnej misji z redemptorystami, nieustannie wzywamy Ducha Świętego, aby być „mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością, świadomi własnej słabości i wytrwali w modlitwie” (por. Konst. 20).

Powyższy opis można streścić trzema słowami:

WSPÓLNOTA     FORMACJA     MISJA